NHẤT TÂM NIỆM PHẬT

 Ái không nặng không sanh vào cỏi tục
Niệm Phật không thành lòng khó về được Tây Phương
 
Vọng Kim Lang
 
Từ vô thị kiếp đến nay, trong sáu phương luân hồi
Gây biết bao lổi lầm phiền nảo tham sân si
Vô minh đắp xây thành ngục tù tử sanh trần lao
Nên làm chia lià Phật tâm nhân đức cũng do nơi mình
Chạy theo sanh tướng binh âm
Đam mê ái ân dục tình tạo thành duyên nghiệp sầu đau
Ta nay tịnh tâm tu hành đại hùng thoát qua cờ mê
Từ xưa nay Phật tánh kiên dung bất diệt cùng bất sinh
Đủ đầy trí tuệ màu linh, ôi kho tàng công đức vô biên.
Nhưng xét ra phiền não vô minh cũng là quyện ảo,
như ảnh trong gương như trăng dưới nước
chợt có chợt không sinh diệt vô ... thường.
 
Vọng cổ câu 1 câu 2
Như bóng đêm bao phủ đêm trường.
Khi bình minh lên bóng đêm tan mất,
niệm giác liền ngộ phật tại tâm.
Như ngôi nhà tăm tối ngàn năm,
khi sáng lên cũng không tăng không giảm.
Lúc làm thánh phật tánh cũng như như.
khi làm chúng sanh phật tánh ta cũng không bất.
 
Bổn lai phật tánh vốn vô sanh,
diệt tâm sinh diệt mới hành phát tu.
Thí niệm khởi sinh ta liền tịnh giác,
thì bóng vô minh lập tức tan liền.
Khẩu, ý, thân đâu tạo nghiệp luân hồi.
Trong mọi lúc ta soi đường chánh niệm,
đi đứng nằm ngồi niệm sáu chữ Hồng Danh.
Đêm với ngày ra sức khởi canh,
tâm niệm tay nghe mổi câu tỏ rỏ.
Tịnh niệm nối nhau cũng như nước chảy,
sẽ có ngày hiện rỏ tánh chơn như.
 
Vì Phật tức tâm, tâm tức Phật
Tâm Phật xa lìa cũng tại do ta
Nay thành tâm niệm Sáu chữ Di Đà
Là khai mở hiển bài bản tánh
 
Phật là giác niệm sáu chữ Hồng Danh là niệm giác,
khi tịnh niệm nối nhau là đã tương ưng với bản giác của ta ... rồi

Vọng cổ câu 5 câu 6
 
Đã quyết tâm thoát điển luân hồi.
Hãy nhanh chân lên thuyền tịnh độ,
niệm Di đà về chổ chơn như.
Phải ngộ rằng Phật tánh vốn vô sinh,
nay niệm Phật là về nơi bất diệt.
Tâm niệm tay nghe rõ ràng thường biết,
niệm được nhất tâm thì cực lạc hiện bày.
 
Tâm nhiểm trược thì hiện toàn cảnh trược,
tâm tịnh thanh thì hiện cảnh minh thanh.
Nguyện trọn đời niệm sáu chữ Hồng Danh,
sở niệm liền quen thì tâm thanh tịnh.
Nguyện về cỏi Phật bụi trần không dính,
phải chí tâm mới được diên thành.
Vì chúng sanh còn trầm luân sáu nẻo,
ta hãy ráng tu hành cho đạo quả diên dung.
Đưa người tịnh độ vãng sanh,
khuyên người niệm Phật về cùng Lạc bang.
 
 
 
 

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site